Slovensko društvo za primerjalno književnost   
Slovenian Comparative Literature Association  
  
SDPK
                   NOVO / NEW   REVIJA PK / CL REVIEW    PREDAVANJA / LECTURES    VILENICA        slovensko / english     

 

 

 

PRAVILNIK O IZDAJANJU IN UREJANJU REVIJE 
Primerjalna književnost

   

1. člen

Primerjalna književnost je znanstvena revija za področje primerjalne literarne vede in literarne teorije. Njen ustanovitelj, izdajatelj in založnik je Slovensko društvo za primerjalno književnost (v nadaljnjem besedilu društvo).

 

2. člen

Revija ima uredniški odbor in uredniški svet.  

 

3. člen

Uredniški odbor

Uredniški odbor ima od 6 do 8 članov in je vodilni organ revije. V skladu z občo vsebinsko zasnovo revije, določeno ob ustanovitvi, oblikuje njen profil, vodi uredniško politiko, sklepa o objavi besedil in o drugih vsebinskih vprašanjih revije, skrbi za njeno redno izhajanje in s tem povezano organizacijsko, upravno in finančno poslovanje.

 

4. člen

Člani uredniškega odbora

Člane uredniškega odbora ter glavnega in odgovornega urednika imenuje in razrešuje izvršni odbor društva. Izbira jih med člani društva, ki so izkazali sposobnost za znanstvenoraziskovalno in publicistično delo.

Uredniki so imenovani za 4 leta z možnostjo neomejenega podaljševanja mandata. Članstvo v uredniškem odboru preneha, ko urednik odstopi ali ko je razrešen.

 

5. člen

Razmerja v uredniškem odboru

Delo uredniškega odbora vodi in zanj odgovarja glavni in odgovorni urednik.

Na predlog uredništva lahko izvršni odbor društva imenuje tudi tehničnega urednika, ki skrbi za grafično tehnične, organizacijske in upravne zadeve.

 

6. člen

Razmerje med uredniškim odborom in ustanoviteljem

Uredniški odbor deluje in odloča samostojno. Pri tem se ravna po vsebinskih ciljih in nalogah društva, po veljavnih splošnih administrativnih in finančnih predpisih ter po sklenjenih pogodbah.

Uredniški odbor je za svoje delo odgovoren društvu. Če uredniški odbor ali kak njegov član deluje v nasprotju z usmeritvami iz prve alinee tega člena, ga lahko izvršni odbor društva razreši.

 

7. člen

Uredniški svet

Uredniški svet je posvetovalni organ revije. Sodeluje pri določanju njenih glavnih vsebinskih usmeritev in pomaga vzpostavljati mednarodne znanstvene stike.

Člane uredniškega sveta imenuje izvršni odbor društva izmed vodilnih slovenskih in tujih znanstvenikov na področju primerjalne književnosti in literarne teorije.

   

8. člen

Financiranje 

Revija se financira z dohodki od naročnine, prodaje in namenskih subvencij. Če ti ne krijejo nujnih stroškov, jih lahko izvršni odbor društva dopolni iz drugih društvenih virov.

 

  9. člen

Končna določba 

Ta pravilnik začne veljati takoj.

                                                                                                                        Predsednik SDPK
Marko Juvan

(Pravilnik je bil sprejet na izrednem občnem zboru društva februarja 2003)

                                                                                                                                    


Znak ZRC Urednik spletnih strani / Webmaster: marijan.dovic@zrc-sazu.si
© 2001 Slovensko društvo za primerjalno književnost
Zadnja sprememba / Updated: 21. februar 2003

NAZAJ NA PRVO STRAN / BACK TO HOMEPAGE