Slovensko društvo za primerjalno književnost   
Slovenian Comparative Literature Association  
  
SDPK
                   NOVO / NEW   REVIJA PK / CL REVIEW    PREDAVANJA / LECTURES    VILENICA        slovensko / english     

 

 

 

Primerjalna književnost

PKn, letnik 25, št. 2, Ljubljana, december 2002

 

RAZPRAVE

Janko Kos: Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja  ..........  1

Brane Senegačnik: Stranski liki v Sofoklovih tragedijah ....  21

Alenka Jovanovski: Novoveška estetika in mistika ........  39

Marijan Dović: Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti .......  57

INTERVJU

Literatura kot dejanje prestopanja meje. Intervju-dialog s profesorjem dr. Wolfgangom Iserjem (prevedla Jelka Kernev Štrajn)......................  75

KRITIKA

Prostor za refleksijo historične pripovedi (Alenka Koron)......................  87

KRONIKA

VIII. mednarodni kongres IGEL (Marijan Dović)......................  95

Simpozij Kako pisati literarno zgodovino danes? (Matjaž Zaplotnik) ..  98

Dejavnost Društva SDPK 1998–2002 (Marijan Dović)........  101

 

Janko Kos : Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja

Razprava analizira problem literarnega razvoja na različnih ravneh, od razvoja posameznih avtorskih opusov do razvoja posameznih nacionalnih literatur, večjih literarnih regij, evropske in svetovne literature v celoti, literarnih smeri in obdobij, vrst ali zvrsti. V tem okviru razločuje različne tipe literarnega razvoja, njegove notranje in zunanje vzroke. Ob evropski literaturi preverja možnost razvojnega periodiziranja s pomočjo duhovnozgodovinske metode in prihaja do sklepa, da je ta vidik potrebno dopolniti z ahistorično tipološkim. Evropski model literarnega razvoja ne pride v poštev za razlago orientalskih literatur starega in srednjega veka, pač pa je v nji mogoča uporaba tipološkega aspekta.

An introduction to a historical-typological systematics of literary development. The article analyses the problem of literary development on various levels, from the development of individual authors and their work, to the development of national literatures, literary orientations and periods, types and genres. Within this framework a differentiation is made between different types of literary development, and their internal and external causes. The possibility of a developmental periodisation with the application of the geistesgeschichtliche method is tested on European literature, with the conclusion that this aspect needs to be complemented by ahistorical and typological aspects. A European model of literary development cannot be applied in the interpretation of the oriental literatures of Antiquity and the Middle Ages. Applying the typological aspect is, however, feasible.

First, the article explains the metaphorical meaning of the notion of development, comparing it with its original meaning in the natural sciences, and discovering that research into literary development also demands a definition of the agent, a substratum, of the foundation of the development. This substratum is portrayed differently on different levels: in the development of some authorial opus, as a persona of the real author, in the development of national literature, as a language. A specific problem is posed by the determination of a substratum’s development in supra-national units (European, world, oriental literature), literary periods and orientations, types and genres. In all these cases it is impossible to explain a development without a prior determination of the notional ‘essence’ of these terms. The article refers to different developmental models and in illustrative cases outlines the roles played in them by internal and external causes. This is the basis for the second part of the article, which questions the possibility of a conceptually coherent analysis of development in European literatures or European literature as a whole. This seems possible to achieve with the application of the geistesgeschichtliche method, which explains a succession of literary periods and orientations on the basis of the metaphysical grounds that determine ‘the life world’ of historical humans. From this perspective the development of European literature from Antiquity to post-modernism is outlined. It turns out that the historicity of notions concerning periodisation need to be complemented by those concerning typology (verism, hermeticism, classics), since it is only at the intersection of the two that the real significance of literary notions is demonstrated. In conclusion the article attempts a transfer of historical and typological notions from the European literary framework to the oriental literature of the Antiquity and the Middle Ages, and concludes that it is not possible to thus translate historical concepts, because the substratum of these literatures are comprised of different religious and metaphysical systems. Nevertheless, the use of typological categories is justifiable even for these literatures, although in the context of different historical developments.

 

Brane Senegačnik : Stranski liki v Sofoklovih tragedijah. Prikaz njihovega dramaturškega pomena ob liku Tejrezije v Kralju Ojdipu

Avtor se uvodoma dotakne problema določanja glavnih in stranskih likov v dramah ter predstavi specifične težave v zvezi s tem v antičnih tragedijah. Predlaga kriterij za določanje statusa dramskih likov v Sofoklovih delih. Kot važen element dramske resničnosti obravnava t. i. dramsko klimo. Pomen stranskega lika je predstavljen ob primeru lika vidca Tejrezije v Kralju Ojdipu.

Defining the supporting characters in Sophocles’ tragedies, and their dramaturgical significance of Tiresias in Oedipus Rex. The article first deals with the problem of determining the main and supporting characters in plays, and outlines specific problems correlated to this issue in antique tragedy. A criterion for the determination of the status of characters in Sophocles' work is then proposed. The so-called dramatic climate is treated as an important element of dramatic reality. The significance of the supporting character is illustrated in the case of the blind soothsayer Tiresias in Oedipus Rex.

The article first deals with the problem of determining the main and supporting characters in plays, and outlines specific problems related to the attribution of verse and characters' status in classical tragedies. A criterion for the determination of the status of characters in Sophocles' work is then proposed, which is combined from two external/formal elements (a mention in the title, the scope of the dramatic part of an individual character) and one element related to the content (the role in the dramatic conflict). According to this criterion the chorus is also considered as a supporting character. In addition to determining the status of individual characters, the proposed analyses also provide insight into the dramaturgic function and significance of supporting characters. The so-called dramatic climate is treated as an important element of dramatic reality: if a perspective of basic realism (Halliwell) is accepted, the category of dramatic climate can be used to explain numerous motives for the actions of the dramatic personas. The significance and influence of the supporting character is illustrated in the case of the blind soothsayer Tiresias in Oedipus Rex: it casts a contrastive light on the main character, creates a turning point in the stream of events, and helps shape a particularly pointed, tragically ironic situation.

 

Alenka Jovanovski : Novoveška estetika in mistika

Članek se ukvarja z izkušnjo lepega kot možno stično točko med mistiko in novoveško estetiko, razvoj katere – obravnavan v luči Gadamerjeve teze o subjektiviranju estetike prek Kanta – je s tem položen na ozadje Platonove filozofije in mistične estetike Dionizija Areopagita. Po drugi strani ugotavlja razvojne linije estetike med Kantom in Iserjem, čigar teorija bralnega dejanja pobija Kantovo tezo o manku spoznavne vrednosti v estetskem izkustvu. Ker to ostaja zamejeno v odnos subjekt-objekt, se bralno dejanje – kljub analogiji z mističnim vzponom k Bogu – dopolni samo v bralčevem spoznanju samega sebe.

Modern aesthetics and mysticism. The paper explores the experience of the beautiful as possibly a common ground between mysticism and modern aesthetics. The evolution of the latter - considered in the light of Gadamer’s thesis on the subjectification of aesthetics since Kant - is thus set against the background of Platonic philosophy and the mystical aesthetics of Pseudo-Dionysius the Areopagite. On the other hand, it is interested in the aesthetics between Kant and Iser whose theory does not agree with Kant's thesis about the lack of cognitive value in the aesthetic experience. Despite the striking analogy with the mystical ascent to God, the aesthetic experience remains limited in the subject-object relationship, and that is why also the act of reading ends only in the reader's cognition of himself.

The paper explores the experience of the beautiful as possibly a common ground between mysticism and modern aesthetics. The evolution of the latter - considered in the light of Gadamer’s thesis on the subjectification of aesthetics since Kant - is thus set against the background of Platonic philosophy and the mystical aesthetics of Pseudo-Dionysius the Areopagite. In Platonic philosophy, the beautiful as light had ontological value through which phenomena came into presence; reversely, through the phenomena, their invisible source of light came into presence. As a reflection of Light, each object was transparent, and therefore its appearance was a dimension that surpassed mere sensual value. Since its sensual beauty emanated from elsewhere, it could inspire love for the object and thus cause the turn to the source of light, paideia. In mystical aesthetics, the relationship of equality between the two dimensions of transparency and sensual appearance gained bias, as each sensual (or intellectual) image of God was considered to be a dissimilar image - that is to say, only a means of ascending towards “the super-essential Godhead,” and thus to be eliminated in the very process of ascending. The function of negating dissimilar images was to resist slippage into subject-object relationship, and to use the negation as a tool in experiencing emptiness, finally leading to unknowing.

Modern object, on the other hand, is an independent entity with a nontransparent sensual shell. This is the result of the subject’s lack of interest in the object as an object: the beautiful object exists only as much as it is made present by the light of the subject’s consciousness. According to Kant, the beautiful is not a property of the object, nor is it a property of its imagined picture, but it is the subject’s sense of inner harmony as the result of the play of its imagination and thought in perceiving the object. Since this play does not end up in knowledge of the object, the beautiful loses both ontological value and the access to truth. This reduction of the beautiful to the merely aesthetical notwithstanding, in Kant’s philosophical system aesthetic experience functions as a zone that relativises the scientific way of gaining knowledge and refreshes our cognitive faculties with its playful nature.

Aesthetic experience is finally regranted the power of grasping the truth with Heidegger, Gadamer and Iser. This return back, however, takes place on a new level. In experiencing its own inner harmony, the subject takes itself - Iser claims - for the object of its knowledge. But the truth or sense that it gets hold of in the process is limited to the range of its own subjectivity. In the 20th century, aesthetic experience remains limited to modern consciousness, failing to reach the region of the alétheia, the mystical unio, the unknowing. What it manages to form is only a pseudototality. But it might be enough to be aware of the two extremes of experiencing the beautiful to be able to catch, in the act of experiencing aesthetic pseudototality, a glimpse of - not the originally beautiful - but at least the consciousness that it exists.

Marijan Dović : Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti

V prispevku obravnavam širše teoretično ozadje, na podlagi katerega je empirična literarna znanost (ELZ) razvila specifičen koncept literarnega sistema in teoretično-metodološki aparat. Gre za radikalni konstruktivizem kot novo epistemološko in spoznavno paradigmo ter za sistemsko teorijo, ki ponuja okvir za razlago literarnega sistema in njegove umeščenosti v sodobno družbo.

Radical constructivism and systemic theory as theoretical grounds of empirical literary studies. On the basis of an extensive theoretical background, also provided in this article, empirical literary studies (ELS) developed a specific concept of a literary system and a theoretical-methodological apparatus. The article deals with radical constructivism, which has developed as a new epistemological and cognitive paradigm, and a systemic theory, which offers a framework for the interpretation of a literary system and its status in contemporary society.

Several systematic-empirical approaches have developed in the last two decades, the most penetrating of which are empirical literary studies (ELS), as proposed by Siegfried J. Schmidt et al. The article deals with the wider philosophical and theoretical grounds of ELS, where radical constructivism and systemic theory prove to be of key prominence. The essence of radical constructivism is a cognitive theory with far-reaching consequences. It is based on biological discoveries (Maturana, Varela) on auto-poetic concepts and functionally closed life systems, on neurological-physiological discoveries concerning the structure and function of the nervous system (Roth, Förster) suggesting that the brain as an operatively closed system is able only to construct on cybernetic psychological cognitive models (von Glasersfeld) which describe the construction of the entire cognitive world (concepts of identity, movement, and also time and place), and, finally, on Luhmann’s transference of auto-poetic concepts to a model of social systems. Only an analysis of these starting points can enable a full comprehension of how ELS construct their subject, how they define and explain a literary system and its evolution, and the origin of its aversion towards interpretative and hermeneutic traditions. It appears that empirical literary studies based on such presuppositions do not or should not have much in common with older models of empirical science.

 


Znak ZRC Urednik spletnih strani / Webmaster: marijan.dovic@zrc-sazu.si
© 2001 Slovensko društvo za primerjalno književnost
Zadnja sprememba / Updated: 21. februar 2003

NAZAJ NA PRVO STRAN / BACK TO HOMEPAGE